Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden

DEFINITIES

Dienstverlener: De rechtspersoon namens welke de diensten op het gebied van coaching, consultancy of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden. 

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching of aanverwante werkzaamheden. 

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woord. 

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Dienstverlener tot het verlenen van diensten door Dienstverlener ten behoeve van Opdrachtgever. 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen dienstverlener en de opdrachtgever waarop partijen deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met dienstverlener, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

ARTIKEL 2: OFFERTES

 • Alle door Dienstverlener gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Dienstverlener is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Dienstverlener is bevestigd. 
 • De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
 • De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en Dienstverlener hebben ook een Overeenkomst gesloten, indien Dienstverlener een tussen Opdrachtgever en Dienstverlener gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist. 
 • Een overeenkomst met een natuurlijke persoon als opdrachtgever kan ook tot stand komen, indien op verzoek van die natuurlijke persoon met of namens Dienstverlener een gesprek is gevoerd, op basis waarvan partijen het eens worden over een begeleidingstraject en dat gevolgd wordt door toezending door Dienstverlener van een factuur. 

ARTIKEL 3: OPDRACHTEN & ANNULERING 

 • Een offerte wordt een opdracht zodra de offerte is bevestigd.
 • Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen.

ARTIKEL 4: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 • Iedere Overeenkomst leidt voor Dienstverlener tot een inspanningsverplichting waarbij Dienstverlener gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
 • In alle gevallen waarin Dienstverlener dat nuttig of noodzakelijk acht heeft hij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 • Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dienstverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Dienstverlener worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dienstverlener zijn verstrekt, heeft Dienstverlener het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Dienstverlener een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Dienstverlener op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke termijn stellen waarbinnen Dienstverlener de Overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
 • Wanneer Dienstverlener de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Dienstverlener aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

ARTIKEL 5: BETALING

 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
 • Bij het verstrijken van de betalingstermijn zal een verwijlinterest verschuldigd zijn van 10% en dit zonder enige ingebrekestelling. Daarenboven zal een schadevergoeding van 10% verschuldigd zijn op het factuurbedrag met een minimum van 40€, onverminderd de mogelijkheid innings-incassokosten aan te rekenen.
 • In geval van betwisting van om het even welke aard zal enkel de rechtbank bevoegd zijn.
 • Betaling dient te gebeuren op de door ons gegeven rekeningnummer let vermelding van de kenmerken van de factuur.
 • Indien de koper of ontvanger binnen de 8 dagen na ontvangst van de diensten, niet schriftelijk een klacht heeft geformuleerd wordt hij geacht de door ons geleverde diensten onvoorwaardelijk en definitief te hebben aanvaard. Klachten ontheffen de koper echter niet aan een betalingsverplichting.
 • In geval van betwisting om het even welke aard zal enkel de RPR Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd zijn.

 ARTIKEL 6: GEHEIMHOUDING

Partijen zullen alle informatie die zij m.b.t. de andere partij verwerven bij de totstandkoming en de uitvoering van de Overeenkomst als vertrouwelijke informatie beschouwen.

Partijen zullen de vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken in de uitvoering van de Overeenkomst. Deze vertrouwelijke informatie zal niet openbaar worden gemaakt of ter beschikking worden gesteld aan derden zonder de voorafgaandelijke toestemming van de andere partij, tenzij in het geval de informatie algemeen bekend en publiek beschikbaar is.

De Dienstverlener verklaart dat deze geheimhoudingsplicht zich verder uitstrekt tot zijn organen, uitvoeringsagenten en personeel.

De Dienstverlener zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze gesprekken, tenzij de persoon in kwestie hiervoor toestemming heeft gegeven. 

De Dienstverlener zal zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever alle gegevens en kennis van Opdrachtgever die in het kader van de overeenkomst(en) met Opdrachtgever zijn verstrekt, geheimhouden en daar zorgvuldig mee omgaan, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. 

ARTIKEL 7: INTELLECTUELE RECHTEN EN EIGENDOMSRECHT

De Dienstverlener is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever verstrekte of in het kader van de overeenkomst gebruikte diensten en producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s. 

De Dienstverlener vrijwaart de Opdrachtgever tegen elke vordering, op grond van inbreuk of vermeende inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht wegens het gebruik van de verleende rechten. De Opdrachtgever zal de Dienstverlener van dergelijke vordering onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen.

Alle gebruikte en in het kader van de Overeenkomst door de Dienstverlener opgestelde documenten, zijn eigendom van de Opdrachtgever. De dienstverlener zal op eerste verzoek van de Opdrachtgever of in ieder geval bij beëindiging van de overeenkomst, deze documenten overhandigen.

De Dienstverlener is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers. 

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

De Dienstverlener is ten aanzien van de Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door zijn fout of nalatigheid in de uitvoering van zijn Diensten, de schending van de artikelen in de Overeenkomst of de schending van enige wettelijke bepaling.

De Dienstverlener bevestigt zijn aansprakelijkheid ten aanzien van de Opdrachtgever te hebben gedekt bij een erkend aansprakelijkheidsverzekeraar. Op eenvoudig verzoek van de Opdrachtgever zal de Dienstverlener de nodige bewijsstukken voorleggen.

ARTIKEL 9: ALGEMEEN

 •  Afstand

Het niet-opeisen van een recht of het niet-toepassen van een sanctie door een van beide partijen houdt geenszins een afstand van dat recht in. Een partij kan enkel schriftelijk afstand doen van haar rechten.

 •  Nietigheid

De geldigheid van de Overeenkomst wordt niet aangetast door de nietigheid van een van zijn clausules; voorzover dat mogelijk is en mits een wederzijds akkoord van de Partijen, wordt de clausule die nietig wordt verklaard, vervangen door een clausule die zo strikt mogelijk aanleunt bij de economische bedoeling en interpretatie van de Partijen van de Overeenkomst.

 • Geschillenregeling

De partijen verbinden er zich toe ieder geschil met betrekking tot de Overeenkomst, door tussenkomst van een bemiddelaar op te lossen. Indien zij niet door partijen kunnen worden opgelost, zullen de geschillen voorgelegd worden aan de rechtbanken van Antwerpen.

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomst.